Пребарување
Шифра
Закуп Продажба
Тип на објект
Држава
Град
Населба
Површина
од
до
Дневна цена
од
до
Месечна цена
од
до
Продажна цена
од
до
 
Тип на куќа
Тип на стан
Состојба на стан
Спрат
Пат
Струја
Канализација
Вода
Маркица
Намена
Тоалети
Балкон
Лифт
Година на градба и понови
Парно
Паркинг
Обезбедување на кредити
  Бесплатни информации за можноста за добивање на кредит, листа на банки како и услови под кои може да се добие кредит.
     ЕУРОСТАРТ Ви нуди бесплатни информации за можноста за добивање кредит за купување на недвижен имот, листа на банки и услови под кои може да се добие кредит. Во соработка со банки на македонско и светско ниво Ви овозможуваме на брз и едноставен начин, преку нашата компанија, да ја дознаете можноста за добивање кредит и условите под кои тоа би се извршило.
13.09.2011